Maud Hellzén Privat mottagning
-leg. läkare och leg. psykoterapeut

   
         
 

 

Hem

Presentation

Metoder

Tid och pris

Kontakt

Litteratur

Länkar

 

 

Metoder

KBT – kognitiv och beteendeinriktad terapi
Terapiformen KBT bygger på att förändra invanda tanke- och beteendemönster som inte längre är hjälpsamma och därför gör att du fungerar, och mår, sämre. Det finns mycket forskning som stödjer att denna behandlingsform är verkningsfull vid en rad tillstånd. Kunskapen att känslor, tankar och beteenden har en inbördes relation till varandra är central. Du ringar tillsammans med terapeuten in problemområden som du vill arbeta med och gör en målformulering. Mellan terapitillfällena får du olika hemuppgifter som vi kommer överens om tillsammans. Detta gör att du bättre når dina uppsatta mål. Regelbunden träningstid bör avsättas.

MBSR – Mindfulnessbaserad behandling av stressrelaterade tillstånd
Mindfulness introducerades i västerländsk medicinsk psykologi i slutet av 70-talet men härstammar från mångtusenårig livsfilosofi. Metoden bygger på att reducera onödig vardagsstress samt minska symtom både av kroppslig och psykologisk karaktär (t.ex. smärta, högt blodtryck och astma). Genom självobservation får du en ökad självinsikt och tillit till dig själv vilket i sin tur skapar en förbättrad social kompetens. Den förbättrade uppmärksamheten ökar medvetenheten i tillvaron som därmed ger en förbättrad livskvalitet.

Psykodynamisk psykoterapi
Psykodynamisk psykoterapi härstammar från Freuds teorier om att det undermedvetna styr människan. Genom att medvetandegöra bortträngda upplevelser och känslor gör vi dem tillgängliga för introspektion, reflektion och bearbetning. Denna metod är mer tidskrävande än de andra behandlingsmetoderna.

Konsultation
För bollplank, bedömning och rekommendation vid problem och konflikter.

Kris- och sorgehantering
Händelser och upplevelser som varit starka och som därför behöver hanteras på ett speciellt sätt för att individen ska kunna gå vidare i livet utan begränsningar.


     
 

 

     
      Uppdaterad 2015-03-08 | Copyright © 2015 | Maud Hellzén